Meierijsche Courant Foto: M.van Beek prentbriefkaart     1/10/1928    Editie: 2010-01
Wijding St. Theresiakerk
Het altaar in de aparte kapel is een prachtige aanwinst
Plechtige wijding St. Theresiakerk

Zondag na het Lof had in de St. Theresiakerk de canonieke oprichting en zegening plaats van den H. Kruisweg. Na een korte toespraak van Pastoor Mooren over de gunsten en aflaten aan den Kruisweg verbonden, na een hartelijke opwekking tot zijn parochianen Jezus’ liefdelijden vaak te overwegen, had de plechtige zegening plaats gevolgd door een korte Kruiswegoefening. Ook het nieuwe altaar van de H. Theresia in de aparte kapel is een prachtige aanwinst voor de parochiekerk. De kleine Heilige wordt reeds druk in de nieuwe Parochie vereerd en met vurige gebeden staan als voortzetting van die smekingen reeds tal van devotie-kaarsen hare hemelsche gunsten af te bidden.

Morgenmiddag te 5.30 uur zal Mgr. Diepen feestelijk worden ingehaald, waarop Mgr. aan de grens van de parochie door den voorzitter van het feestcomité zal worden toegesproken. De optocht is als volgt samengesteld: 1. Marechausee te paard; 2. Herauten; 3. Schoolknapen; 4. Wagen met bruidjes; 5 Schoolknapen; 6. Harmonie Strijps Muziekkorps; 7. Schoolmeisjes; 8. Wagen van de H. Theresia; 9. Rijtuigen met commissieleden; 10. Gardes d’Honneur; 11. Rijtuig met Kerkbestuur; 12. Rijtuig met Z.D.H. den Bisschop; 13. Gardes d’Honneur. Men wordt verzocht niet met den stoet mee te loopen, doch zich daarachter aan te sluiten. 6.30 aankomst aan de St. Theresiakerk. Hier zal Mgr. het eerst verwelkomd worden door de schoolkinderen, die een feestlied zullen zingen, daarna wordt Mgr. door een bruidje toegesproken. Om 7 uur vangt de plechtigheid in de kerk aan.

Woensdag 3 October 8 uur ’s morgens plechtige inzegening der kerk door Z.D.H. (niet toegankelijk voor het publiek). 9.30 Opening der Kerk. 10.30 Plechtige H. Mis waarna het Theresialied zal worden gezongen.

Bij het begin der nieuwe parochie en aan de Theresiastraat werden reeds 2 eerebogen geplaatst. Moge het najaarszonnetje meewerken, opdat deze feestelijkheden ongestoord kunnen verloopen.