Eindhovens Dagblad; Foto fam. H. Wijnen van Linder     8/6/1936    Editie: 2010-01
Graf Zeppelin
8 juni 1936: Zeppelin boven de Theresiakerk
Hoe bijzonder de Zeppelin-Reederei de belangstelling van de Eindhovenaren voor haar beide luchtschepen waardeert, blijkt uit de zeer snelle wijze, waarop Zaterdagmiddag het telegram van den havendienst van Welschap, waarin gevraagd werd wanneer wederom de eerstvolgende luchtschipafvaart zou plaats hebben, werd beantwoord. Een goed uur later kwam nl. reeds het antwoord, luidende: "Start Graf Zeppelin 8 juni voraussichtlich 20 Uhr Zeppelin Reeder".
Dat wil dus zeggen, dat hedenavond tien minuten voor half negen Hollandsche tijd de "Graf Zeppelin" wederom vertrekt van Frankfurt a.d. Main voor de zooveelste tocht naar Zuid-Amerika en dat tusschen half 11 en 11 uur allerwaarschijnlijkst Eindhoven zal worden gepasseerd. De bemanningen der beide luchtschepen toch zijn er blijkbaar reeds zo aan gewend op hun weg het volledig verlichte Welschap aan te treffen, dat ze het steeds meer geregeld als een vast steunpunt schijnen te gaan beschouwen. Bij de laatste tochten immers werd steeds geconstateerd, dat gevlogen werd tot juist boven het veld, waarna van koers veranderd werd.
Trouwens, wanneer men thans andere plannen zou hebben, zou men dit zeker in het telegram hebben medegedeeld, aangezien de Zeppelin-Reederij er voldoende mede bekend is, dat onze vliegveld-leiding haar verzoekt de vertrek-tijden op te geven, om te kunnen berekenen wanneer ongeveer Welschap zal worden gepasseerd en zoodoende de vele belangstellenden op de juiste wijze te kunnen inlichten.
Wanneeer het weder dus maar eenigszins wil medewerken, kan het vanavond dus weer druk en gezellig worden op Welschap. In verband hiermede vestigen wij er nogmaals de aandacht op, dat hedenavond, zooals op alle Maandagavonden, de volledige verlichting tevens zal zijn ontstoken ten behoeve van het nachtpostvliegtuig, dat om even na middernacht Welschap zal passeeren.