H.Teurlincx Foto Eindhoven in oude ansichten een wandeling door Strijp    Editie: 2010-01
Het St. Paulushuis
Geen feestelijke optocht
Het Paulushuis ofwel het bejaardenhuis aan de Strijpsestraat 144 was oorspronkelijk een
woonhuis van het echtpaar Jacobus Deckers en Elisabeth van Tuijn.
Het echtpaar had echter een dochter, Margareta Johanna geheten die op 18-jarige leeftijd kwam te overlijden te Strijp op 12 januari 1829 en de wens te kennen had gegeven aan haar ouders om een huis te bouwen en dat na beider overlijden een bestemming zou krijgen voor een godsdienstige inrichting voor jonge meisjes.
Na het overlijden van Elisabeth van Tuijn in 1858 -Jacobus Deckers was in 1853 overleden - werd het huis volgens de testamentaire dispositie geschonken aan de eerwaarde Zusters van Liefde te Tilburg.
Het was in de winter van het jaar 1860 dat de zusters het huis in bezit namen en zoals in de Eindhovensche en Meierijsche Courant van 9 december 1935 bij hun 75-jarig vestiging in Strijp staat, is het volgende te lezen:

Toen zijn ze op 'n winterdag afgekomen, de drie eerste Zusterkens, daaronder een Strijpsche van geboorte, Genoveva van Beek.
Ze kwamen over den harden of ruilen weg van Tilburg over Moergestel en Oirschot de oude Oirschotsche baan op Strijp aan om zich te vestigen in dat huis van Jacobus Deckers.
Het wierd geen feestelijke intocht, maar een stil
binnenkomen in een ouderwetsche huifkar met hun materiaal en wat gerief; welke zij van het Moederhuis te Tilburg hadden meegekregen.

De drie Zusterkens, zoals ze in de krant genoemd werden, waren:
Johanna Maria van Beek, oud 45 jaar en geboren te Woensel en niet Genoveva van Beek.
Agata Andringa, oud 26 jaar uit Roodhuis (Friesland) en tenslotte Louise Roelofs, oud 18 jaar en uit Beek afkomstig.
In het huis van Deckers, dat later het Paulushuis ging heten, vormden zij hun tehuis.

Op 5 januari 1861 - zij zijn amper drie weken in Strijp - schrijft Johanna M. van Beek een verzoek aan B en W van Strijp om te school voor meisjes te openen.
De inhoud van het verzoek luidt als volgt:

Strijp den 5 Januarij 1861

Edel Achtbare Heeren

Bij dezen heb ik de eer te Kennis van Ued. te brengen, dat ik voor nemens ben in deze gemeente eene bijzondere
school voor meisjes te openen en neem tevens de eerbiedige vrijheid aan UEd ter inzage te zenden eene acte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs en een getuigschrift van goed gedrag met beleefd
verzoek om van UEd. het bij art. 37 lett. C der
Wet op het lager onderwijs gevorderde bewijs
te verlangen.

Met verschuldigde eerbied
Van UED.Achtb. de Ootm.Dienares,
J.M van Beek

Hun arbeid bestond niet alleen uit het geven van onderricht en catechismus aan de kinderen, maar ook het geven van steun aan de armen voorzover het hen mogelijk was en het verzorgen van zieken.
In die tijd ca. 1860 was de ongeveer de helft van het aantal inwoners in de winter hulpbehoevend.
De armenkas was in die tijd snel uitgeput en moest er naar andere middelen worden uitgezien.

Allengs verbeterde de toestand en ook voor het onderwijs, zodat de zusters zich meer en meer konden toeleggen op het verzorgen van ouden van dagen enzovoorts.
Vandaar dat het 75-jarig bestaan op 9 december 1935 groots werd gevierd.

Hieraan kwam in de jaren 60 van de vorige eeuw een einde en werd er een nieuw onderkomen gevonden in de voormalige huishoudschool aan de Frederiklaan, welke voor dat doel verbouwd en ingericht werd.
En aan het roemruchte Paulushuis kwam hiermede als verzorgingshuis een einde.Bronnen: Eindhovensche en Meierijsche courant van 9 december 1935
Eindhovens dagblad van 9 december 1935
RHC-Eindhoven A-0250 nr. 1248 en taxatie-rapport H.Teurlincx.

foto: Paulushuis gebouwd in 1915